Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią podstawę m.in. oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, planowania przestrzennego, a także wymiaru podatków i świadczeń. Aby ewidencja była przydatna, musi być wiarygodna i prowadzona w jednolity sposób w całym kraju. Stąd obowiązek jej sukcesywnego aktualizowania. Starostwo Powiatowe
w Gliwicach przystąpiło do kolejnego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W tym roku będą kontynuowane prace dla terenów gminy Sośnicowice. Będzie wykonywała je firma geodezyjna działająca na zlecenie starostwa.

Zakres prac modernizacyjnych obejmie prace mające na celu aktualizację zapisów użytków gruntowych o raz klas bonitacyjnych gruntów. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków może więc skutkować zmianą oznaczenia oraz powierzchni użytków gruntowych, a w konsekwencji urealnieniem stawek podatku od nieruchomości. Za prace wykonywane w ramach modernizacji właściciele nieruchomości nie poniosą żadnych opłat. Jednak w ich wyniku może nastąpić zmiana wysokości podatku gruntowego. Czynności związane z wykonaniem prac modernizacyjnych mogą wiązać się z koniecznością wejścia przez geodetów na teren nieruchomości. Pracownicy firmy geodezyjnej mogą również prosić właścicieli o udzielenie dodatkowych informacji. Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym, osoby wykonujące prace geodezyjne są uprawnione do wstępu na grunt oraz do dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością ma obowiązek umożliwić wykonanie tych prac. W razie wątpliwości czy podejrzeń właściciele nieruchomości będą też mogli zadzwonić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gliwicach (tel. 32 3326602 lub 32 3326625) w celu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Kolejnym etapem modernizacji ewidencji gruntów i budynków będzie wyłożenie do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz rozpatrzenie zgłoszonych do niego uwag. Informacja o terminie i miejscu udostepnienia w/w projektu będzie opublikowana na stronie BIP starostwa gliwickiego, na tablicach ogłoszeń w urzędzie Miasta i Gminy Sośnicowice oraz Starostwie Powiatowym w Gliwicach, a także w prasie ogólnopolskiej. Tutejszy urząd zwrócił się do Burmistrza Sośnicowic z prośbą o jak najszersze rozpowszechnienie powyższej informacji. Wyłożenie projektu operatu ma na celu weryfikację ujętych w nim danych ewidencyjnych, dającą możliwość zgłoszenia przez właścicieli niezgodności ze stanem faktycznym ustaleń poczynionych przez wykonawców prac geodezyjnych.

W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione, bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc, z tej możliwości skorzystać zwłaszcza, że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu operatu, a potem – o ujawnieniu danych w ewidencji. Informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na BIP Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł zgłosić do nich zarzuty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia dokumentu w dzienniku urzędowym.

Po upływie terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego, zawarte w nim dane stają się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie uwagi złożone po tym terminie będą traktowane, jako indywidualne wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Dla właściciela nieruchomości wiązać się będzie z poniesieniem kosztów wynikających z zatrudnienia geodety i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej. Warto, zatem, brać czynny udział we wszystkich czynnościach dotyczących własnych nieruchomości oraz – już na etapie wyłożenia projektu operatu lub ogłoszenia w dzienniku – dokonać sprawdzenia danych w ewidencji pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym.

Źródło: Starostwo powiatowe w Gliwicach