Szanowni Mieszkańcy Gminy Sośnicowice,w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, a raczej „społecznościowej”, informacjami o rzekomej podwyżce stawek podatkowych na rok 2021, stanowczo zaprzeczam takim stwierdzeniom. Rada Miejska w Sośnicowicach postanowiła pozostawić zarówno STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI jak i STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA POZIOMIE ROKU 2020 !!!Osoby,
u których nastąpił wzrost obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2020, „zawdzięczają” ten fakt zmodernizowaniu (zmianie) danych o gruntach przez Starostę Gliwickiego prowadzącego ewidencję gruntów
i budynków. Ewidencja ta, będąca rejestrem publicznym, jest podstawą do wymiaru podatku przez organ podatkowy, którym dla naszej gminy jest Burmistrz Sośnicowic. O możliwości zapoznania się właścicieli nieruchomości
z dokonanymi zmianami Starosta poinformował mieszkańców Sośnicowic we wrześniu 2020 r., poprzez zamieszczenie tej informacji do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń zarówno Starostwa Powiatowego w Gliwicach, jak i UM
w Sośnicowicach.Ewentualne wyjaśnienia, co do wprowadzonych zmian w ewidencji gruntów i budynków, można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 w Wydziale Ewidencji Gruntów.

 Skarbnik Gminy SośnicowiceLeszek Pietrasiński

Źródło: Urząd Miejski Sośnicowice