15 marca startuje infolinia spisowa – 22 279 99 99, dostępna od poniedziałku do piątku, w godz. 8-18.
Do końca marca połączenie będzie oferowało kanał „pomoc i informacje o NSP 2021”.

więcej: https://spis.gov.pl/ poniżej znajduje się Wykaz pytań do Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021

Pamiętaj, że możesz określić swoją Narodowość jako Śląską i język Śląski jako ten, którego używasz na co dzień. Przynależność religijna to, to w jak określasz swój stosunek do wiary i przynależności do wyznania. Możesz być ochrzczony i zaznaczyć opcję ateista.

1. Dane osoby

 1. Dane osoby
 2. Gdzie Pan(i) mieszkał(a) w dniu 31 marca 2021 o godzinie 24:00
 3. Czy mieszkał(a) Pan(i) w:
 4. Czy adres, który Pan(i) podał(a) był stałym, czy czasowym adresem zamieszkania?
 5. Jak długo mieszkał(a) Pan(i) we wskazanym miejscu?
 6. Gdzie Pan(i) mieszkał(a) na stałe?
 7. Czy w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem mieszkały także inne osoby? lub
  Czy w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem mieszkali inni członkowie Pana(i) rodziny?
 8. Proszę dopisać wszystkie osoby, które w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 mieszkały pod poniższym adresem lub
  Proszę dopisać wszystkie osoby z Pana(i) rodziny, które w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 mieszkały również pod poniższym adresem
 9. Czy adres, który Pan(i) podał(a) był stałym, czy czasowym adresem zamieszkania tej osoby?
 10. Jak długo ta osoba mieszkała we wskazanym miejscu?
 11. Gdzie ta osoba mieszkała na stałe?
 12. Czy wszystkie osoby mieszkające 31 marca 2021 r. o godzinie 24:00 pod tym adresem zostały dopisane? lub
  Czy wszystkie osoby z Pana(i) rodziny mieszkające 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem zostały dopisane?
 13. Czy w dniu 31 marca 2021 r. pod tym adresem były zameldowane osoby, które tego dnia tu nie mieszkały i przebywały za granicą?
 14. Proszę dopisać wszystkie osoby, które w dniu 31 marca 2021 r. były zameldowane pod poniższym adresem, ale tu nie mieszkały i przebywały za granicą.
 15. Proszę wskazać kraj obecnego przebywania tej osoby.
 16. Proszę wskazać, kiedy ta osoba wyjechała za granicę.
 17. Proszę wskazać ostatnie miejsce zamieszkania tej osoby przed wyjazdem za granicę.
 18. Czy ma Pan(i) jakiekolwiek informacje o tej osobie dotyczące m.in. kraju urodzenia, kraju obywatelstwa, stanu cywilnego, wykształcenia, statusu na rynku pracy (przynajmniej jedną z wymienionych)?
 19. Czy wszystkie osoby zameldowane pod tym adresem i przebywające za granicą zostały dopisane?
 20. Dla każdej z osób proszę wskazać rodziców (także adopcyjnych) oraz małżonka (lub partnera/partnerkę).
 21. Proszę wskazać czyją własnością jest mieszkanie
 22. Mieszkanie zamieszkuje(ą):
 23. Proszę podać powierzchnię użytkową mieszkania – ogółem (w pełnych m2).
  Proszę podać liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym (tj. każde z pomieszczeń o powierzchni co najmniej 4 m2).
  Proszę wskazać główny sposób ogrzewania mieszkania.
 24. Proszę wskazać przeważający rodzaj paliwa lub źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania.
 25. Czy do ogrzewania mieszkania wykorzystują Państwo odnawialne źródła energii?
 26. Proszę wskazać rodzaj wykorzystywanego odnawialnego źródła energii.
 27. Czy mieszkanie znajduje się w budynku wielomieszkaniowym?
 28. Proszę podać kto jest właścicielem budynku, w którym znajduje się Pana(i) mieszkanie:
 29. Proszę podać rok oddania budynku do użytku.
 30. Proszę wskazać czy:
 31. Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?
 32. Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
 33. Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 34. Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 35. Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 36. Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 37. Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 38. Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 39. Jaka jest Pana(i) narodowość? (Możliwość zaznaczenia Narodowość Śląska)
 40. Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?
 41. Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu? (J.w. 39 Język Śląski)
 42. Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
 43. Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?
 44. Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 45. Która ze wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez Pana(ią) ograniczeń/trudności?
 46. Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,  stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?
 47. Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej? 
 48. Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?
 49. Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?
 50. Czy w okresie od 1 do 15 kwietnia 2021 r. mógł (mogła) Pan(i) podjąć pracę?
 51. Okres aktywnego, nieprzerwanego poszukiwania pracy
 52. Proszę podać główną przyczynę braku możliwości podjęcia pracy w okresie od 1 do 15 kwietnia 2021 r.:
 53. Okres aktywnego, nieprzerwanego poszukiwania pracy
 54. Proszę podać główną przyczynę nieposzukiwania pracy:
 55. W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
 56. Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej: 
 57. Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?
 58. Czy pracował(a) Pan(i) jako:

Pozostałe dotyczą Emigrantów